De Koningin Emmaschool: een erkende daltonschool

Sinds de eerste visitatie in november 1998 is de Koningin Emmaschool een erkende daltonschool. Een school is niet zomaar een erkende daltonschool. De Nederlandse Dalton Vereniging visiteert de scholen en geeft een licentie af indien in de praktijk de daltonpijlers (zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid en samenwerking) gestalte hebben gekregen. Elke vijf jaar brengt een visitatiecommissie van de NDV een bezoek aan alle daltonscholen. Deze commissie bekijkt of de kwaliteit (nog steeds) voldoet aan de eisen die gesteld worden aan daltononderwijs.

emma dalton school zwolle certificaat 19981116

Op 19 maart 2009 is de Koningin Emmaschool voor het laatst gevisiteerd door de NDV. Vooraf zijn door team en ouders indicatorenlijsten ingevuld. Tijdens de visitatie zijn gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, bestuursvertegenwoordigers, leerkrachten, leerlingenraad, daltoncoördinator en directie. Na afloop heeft de visitatiecommissie zich uitgesproken over hun bevindingen. Om het visitatieverslag in te zien, klikt u op de volgende link: 090319_visitatie_verslag_Emmaschool_Zwolle.pdf

 

De visitatiecommissie heeft de NDV geadviseerd de daltonlicentie van de Koningin Emmaschool met vijf jaar te verlengen. Dit advies is overgenomen door de NDV. De aanbevelingen die de commissie heeft gedaan zijn meegenomen in het daltonplan (onder downloads in de linkerkolom), dat één van de bijlagen vormt van het schoolplan.

 

Eigenaarschap

Eén van de speerpunten op de Koningin Emmaschool is eigenaarschap. Eigenaarschap zien we in de school terug op zowel leerlingniveau als op teamniveau.

Eigenaarschap op leerlingniveau

Eigenaarschap houdt in dat het kind eigenaar is van zijn ontwikkeling. Het kind staat in dit proces centraal. De ontwikkeling van het kind wordt zichtbaar binnen zijn portfolio. Hierin worden de leerdoelen concreet beschreven en laat het kind door middel van eigen werk en toetsen zijn ontwikkeling zien. Doordat de doelen helder zijn kan het kind die verantwoordelijkheid dragen. En doordat reflectie een rol heeft binnen het leerproces, krijgt het kind onderwijs op maat (passend onderwijs) en wordt er opbrengstgericht gewerkt. De rol van de leerkracht is hierbij van cruciaal belang. Hij heeft binnen dit proces de rol van begeleider en coach. Het behoeft geen verdere toelichting dat deze manier van werken perfect past binnen het daltononderwijs.

Momenteel is eigenaarschap op leerlingniveau in ontwikkeling. Zo worden met ingang van schooljaar 2011-2012 ook de kinderen vanaf groep 5 uitgenodigd voor het tienminutengesprek. Het is de bedoeling dat in schooljaar 2014-2015 het rapport vervangen wordt door het portfolio.

 

Speerpunten voor schooljaar 2013-2014:

  • Verdere ontwikkeling van het portfolio;
  • Effective instructie onder de aandacht houden;
  • Reflectie op kind-, leerkracht- en schoolniveau 'op poten zetten';
  • Verder doelgericht maken van het keuzewerk.

 

In mei 2014 worden we opnieuw gevisiteerd door de NDV. Daarmee hopen we onze schoollicentie weer voor vijf jaar verlengd te krijgen.

 

 

 

De Koningin Emmaschool is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging en participeert in het regionale netwerk Dalton Regio Groot Zwolle. Voor nadere informatie kunt u terecht op de websites van beide organisaties:

emma dalton school zwolle logo daltonregiogrootzwolle

emma dalton school zwolle logo-dalton