De oudervereniging

Op de Koningin Emmaschool hebben we een oudervereniging waar alle ouders lid van zijn. Het bestuur van de oudervereniging vergadert tweemaandelijks. In vergelijking met de beleidsmatige taak van de medezeggenschapsraad heeft de oudervereniging een meer uitvoerende taak. In samenwerking met het onderwijsteam en ouders worden tal van evenementen door de oudervereniging georganiseerd (zoals schoolreisje, sinterklaasviering en kerstfeest). Ook zorgt de oudervereniging voor traktaties tijdens feestelijke activiteiten op school. De oudervereniging organiseert bij voldoende belangstelling bijeenkomsten over belangrijke thema´s. Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de relatie tussen de school en de ouders. De werkzaamheden van de oudervereniging dragen bij aan het optimaal functioneren van de school. Of zoals het in de statuten staat volgens artikel 2.1.: ´De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te verbeteren en de school te ondersteunen, immaterieel en materieel, bij het uitvoeren van zowel onderwijskundige als niet-onderwijskundige activiteiten.´

Tot de taken behoren o.a.:

 • Contact onderhouden met de MR over zaken die ouders in het bijzonder aangaan;
 • Het organiseren van en helpen bij activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma of die buiten het lesprogramma vallen. Dit steeds in overleg met en onder verantwoording van de schoolleiding;
 • Nadenken over en meewerken aan zaken die het leer- en leefklimaat verbeteren.

Voor ieder nieuw schooljaar worden de verschillende taken onder de bestuursleden verdeeld en inzichtelijk gemaakt in de werkmap ´draaiboek activiteiten.´ De ouders werken dan samen met één of meerdere teamleden bij de voorbereiding en de uitvoering van een activiteit. De leden van de oudervereniging betrekken bij de activiteiten ook andere ouders. Waar nodig wordt de taakverdeling tijdens een vergadering aangepast. Indien van toepassing laat het bestuur via de nieuwsbrief en de website weten waar ze mee bez  ig is. Voor de jaarvergadering wordt een jaarverslag verspreid onder de ouders (leden) over het afgelopen schooljaar.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van tenminste 5 ouders en een vast teamlid en vergadert eens in de twee maanden. De samenstelling van het bestuur is op dit moment als volgt:

 • Bart Oosterlee ( voorzitter)
 • Remco Diele ( penningmeester)
 • Annemiek Leusink 
 • Leonie Brouwer Willems
 • Martine Kruijsdijk
 • Sandra Lugtenberg
 • Judith Bosch
 • Sheila Wichers
 • Vera Textor

 

emma dalton school zwolle oudervereniging

Vergaderdata:

Dinsdag 23 februari

Maandag 4 april

Dinsdag 31 mei

 

Hoewel lidmaatschap van de oudervereniging niet verplicht is, dient u wel een financiële bijdrage te leveren. Deze bijdrage bedraagt €50,00 per kind, en mag in twee termijnen voldaan worden. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via de oudervereniging een betalingsverzoek van de penningmeester. Als de bijdrage niet in 1 keer voldaan is, zult u halverwege het schooljaar opnieuw een betalingsverzoek ontvangen voor de 2e termijn. Verschillende activiteiten worden van deze bijdrage bekostigd, zoals schoolreis, sportevenementen, Sinterklaas, kerst, ouderavonden, speelgoed en zaken die niet onder een subsidie vallen. Als u aantoonbaar niet in staat bent om aan deze financiële bijdrage te voldoen kunt u een verzoek tot vrijstelling voor de fianciële bijdrage voor de oudervereniging indienen bij de directie van de school. Deze beslist in voorkomende gevallen over eventuele vrijstelling. Dit verzoek zal per schooljaar schriftelijk/per email (emma.daltonschool@vivente.nu) ingediend moeten worden. Na toekenning wordt de vrijstelling in een schriftelijke verklaring vastgelegd met een afschrift voor de desbetreffende ouders. Het niet voldoen aan de bijdrage (zonder vrijstelling van de directie) heeft tot gevolg dat uw kind  niet meegaat met schoolreis, schoolkamp of meedoet met het zomerfeest.

Rekeningnummer: NL51Rabo0302747001

Hebt u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met iemand van het bestuur van de oudervereniging of mail naar ovemmaschool@hotmail.nl

STATUTEN_VAN_DE_OUDERVERENIGING_VAN_EEN_VIVENTE_BASISSCHOOL.doc

HUISHOUDELIJK_REGLEMENT_OV_1.DOC