Wij zorgen voor passend onderwijs. Dat betekent dat wij inzetten op de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, voor het kind dat extra hulp nodig heeft op reken-, taal- of sociaal-emotioneel gebied en voor het kind dat meer- of hoogbegaafd is.
‘Bij ons mogen kinderen hun eigen eigenheid ontdekken, vormgeven en inzetten.’

Schoolondersteuningsprofiel
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is voor ons het uitgangspunt bij:

  • Het inrichten van ons onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Het bepalen van de grenzen van de zorg.
  • Het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom de zorgplicht en passend onderwijs.

Ondersteuning
Voor sommige kinderen is extra ondersteuning of uitdaging nodig. Scholen stellen hiervoor zelf handelingsplannen voor hun leerlingen op. Per kind kijken we waar en hoe we een passend onderwijsaanbod het beste kunnen realiseren. Dat kan door het bieden van hulp die een school zelf in huis heeft, zoals extra aandacht bij het leren lezen of rekenen of een aanbod voor hoogbegaafde kinderen. Het kan ook gaan om zwaardere vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding van kinderen met gedragsproblemen of van kinderen met een beperking. Bij de Vivente waarvan De Koningin Emmaschool deel uitmaakt hebben we kennis en ervaring in huis om uw kind passend onderwijs te geven.

‘Wij dagen kinderen uit altijd het beste uit zichzelf te halen binnen de eigen mogelijkheden.’

Lees hieronder meer over:

  • Extra uitdaging
  • Acadin
  • Eureka-lessen (groep 7 en 8) op het VO
  • Groep 7/8 binnen het Centrum for Sports & Education
  • Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs
  • Meer- of hoogbegaafdheid

De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Het risico op onderpresteren is dan groot. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat een kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen.

Extra uitdaging
In alle groepen wordt extra uitdaging gegeven aan kinderen die dit nodig hebben. Dat begint al bij de kleuters. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen extra uitdaging in spel en opdrachten. Vanaf groep 3 zit de uitdaging meer in het programma verweven, in de weektaak van de leerlingen.

Acadin
Daarnaast bieden wij aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, aparte lessen aan. Deze lessen worden in projectvorm gegeven aan kleine groepjes kinderen uit groep 3 t/m 8.

Eureka lessen (groep 7 en 8) op het VO
Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 van de Vivente-scholen is er de mogelijkheid om Eureka-lessen te volgen. In drie blokken van acht tot tien lessen ontvangen deze leerlingen passend onderwijs op een aantal scholen uit het Voortgezet Onderwijs. Deze lessen dagen kinderen uit hun grenzen te verleggen en stimuleren een onderzoekende houding. De lessen zijn niet alleen gericht op onthouden, begrijpen en toepassen, maar vooral ook op analyseren, evalueren en creëren. Doordat de leerlingen in de Eureka-lessen andere kinderen ontmoeten die eenzelfde manier van leren hebben, worden ze uitgedaagd tot samen leren en samenwerken, iets wat voor veel Eureka-leerlingen geen vanzelfsprekendheid is.

Groep 7/8 binnen het Centrum for Sports & Education
Samen met het Centre of Sport & Education (CSE) hebben wij een speciale groep 7/8. Deze leerlingen zijn gescout vanwege hun sporttalent en volgen les op het CSE. De Koningin Emmaschool is hierbij de enige school in Nederland waar jonge sporttalenten terecht kunnen voor het volgen van basisonderwijs op maat.

Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs
Wij zetten ons in voor de ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen. Soms lukt dat niet (meer) binnen onze eigen scholen. Dan kunnen wij, in overleg met de ouders/verzorgers, een verwijzing aanvragen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO of SO) bij de Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid (CTT). Aanmelden gaat altijd via de school. Ouders kunnen hun kind niet rechtstreeks aanmelden bij de CTT.
Het Samenwerkingsverband PO 2305 beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling toelaatbaar is tot het (S)BO. Wanneer u het niet met deze beslissing eens bent, kunt u een klacht indienen:

Samenwerkingsverband 2305PO
Postbus 290
8000AG Zwolle
info@2305PO.nl